Automyjnia Perła

, to myjnia, która zaspokaja oczekiwania najwybredniejszych klientów, dziêki szerokiej gamie us³ug pielêgnacji, czyszczenia i konserwacji samochodu.

W naszym zak³adzie dokonujemy wszelkich starañ aby nasze us³ugi by³y na

najwy¿szym poziomie

. Pomaga nam w tym odpowiednio przeszkolona i sprawdzona za³oga oraz wspó³praca z renomowanymi firmami produkuj±cymi kosmetyki samochodowe najwy¿szej jako¶ci.

Nasz± ofertê urozmaicaj± atrakcyjne

promocje i bonusy.


Kliknij

TUTAJ

 aby je zobaczyæ.
 
© Copyrights Myjnia Per³a | Opracowanie merytoryczne: Alicja M±czyñska |